పఠనీయాలు

పఠనీయాలు

రామాయణం

  1. సంపూర్ణరామాయణం (బ్లాగు) చాగంటి కోటేశ్వరరావుగారి ప్రవచనాలు ఆధారంగా
  2. వాల్మీకి రామాయణం. నాగరిలిపిలో శ్లోకాలు, ఆడియో, ఇంగ్లీషులో కామెంటరీ.

 

భాగవతం

  1. శ్రీమధ్భాగవతం (బ్లాగు). వ్యాసులవారి సంస్కృతభాగవతమూలానికి వచన వ్యాఖ్యానం.
  2. పోతన తెలుగు భాగవతం మూలగ్రంథం. ప్రతిపదానికి అర్థంతో, పద్యాలకు ఆడియోతో.
  3. చాగంటి కోటేశ్వరరావుగారి శ్రీమధ్భాగవత ప్రవచనములు  ఆడియో 120 భాగాలు. 86 గంటలు.
  4. దానవోద్రేక స్థంభకుడు - ఈమాట పత్రికలో దంతురి శర్మగారి కథ. 

ఇతరములు

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి